ساخت واحدهای مسکونی منطقه تک فرهاد ریگان ادامه می‌یابد