وعده وزیر برای نصب بیش از 600 دستگاه رادیولوژی بیمارستان های دولتی