مرکز خدمات اجتماعی و رفاهی بازنشستگان شهرداری با حضور قالیباف افتتاح می‌شود