هم صدایی اصلاح طلبان و اپوزیسیون با خبر واشنگتن پست + تصاویر