نگاه امنيتي به دانشگاه سنخيتي با ارزش‌هاي انقلاب ندارد