پول‌های دوران احمدی‌نژاد را داشتیم بیشتر از این‌ها کار می‌کردیم