کمبود اعتبار عامل اصلی عدم اجرای بازنشستگی پیش از موعد معلولان