شهرکلاته رودبار دامغان معطر به عطر شهید و شهادت شد