300 نفر، ظرفیت پذیرش حوزه های علمیه آذربایجان غربی