50کارشناس کشوری دردوره آموزشی نظارت برکیفیت کشتاردام استان شرکت دارند