لزوم مديريت مصرف براي جلوگيري از خاموشي در تابستان