تهديدات وزير دفاع آمريکا و بعضاً اسرائيل زوزه‌کشي از دور است