کسانی که مجوز استفاده از روغن پالم را دادند پاسخ بدهند