مهمترین رسالت و وظیفه حوزه توجه و اعتناء به مهدویت است