آئین چمچه خاتون یکی از سنتها و آئین های کهن در کشور است