باید به سمتی برویم که مردم به سمت مطالعه و کتاب‌خوانی گرایش پیدا کنند