جایگزینی نگاه فرهنگی به جای امنیتی ضرورت کنونی دانشگاههای کشور است