وزیربهداشت: حقوق پزشکان را ۵ برابر کردیم اما کمبود پزشک جبران نشد