تسلط کامل ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بر کوه الجبه