محیط کارخانه زباله سوز به اندازه بیمارستان ضدعفونی است