پنج واحد عرضه فرآورده خام دامی در شهرستان البرز پلمپ شد