معاون وزیربهداشت: کمبود دارو درکشور به 20 قلم کاهش پیدا می کند