- سازندگان داخلی نقش خود را در بازارهای خارجی پررنگ کنند