فرهنگ غربی در دوران معاصر 180 میلیون انسان را پاره پاره کرده است