اگر میز مذاکره را ترک کنید، رژیم تحریم‌های چندجانبه علیه ایران از هم خواهد گسست