اجرای 22 اثر برگزیده در جشنواره شعر طنز بلوچ شهرستان ایرانشهر