جلد روزنامه های ورزشی شنبه؛لمپن اصل از نظر قلعه نویی!