پايان زود هنگام يک ائتلاف؛نوبخت گفت من مامور نيستم