بسته پیشنهادی ثبات قیمت لبنیات به سازمان حمایت می‌رود