اوپک در ماه آوریل 30.93 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد