نشست «فرآیند شكل گیری و انشعابات درونی در وهابیت» برگزار می شود