تمام تغییرات باید دیر یا زود منجر به حزبی شدن انتخابات شود