جان کری: پیشنهاد جدید امنیتی آمریکا به 6 کشور جنوب خلیج فارس