آیا رهبری برای بازدید از نمایشگاه به دعوت نیاز دارد؟