از میانجی‌گری بری بین فتح و حماس تا دیدار 2 هیات در بیروت