امام جمعه بجنورد: رعایت امانت و به روز بودن، دو ویژگی اصلی ایرناست