تراکتوری ها محدودیتی در ورزشگاه آزادی نخواهند داشت