ريشه کن کردن فقر و بيکاري،اصلي ترين راهکار پيشگيري از وقوع جرايم است