آغاز بازاريابي براي صادرات روزانه ١٢٠ ميليون ليتر مازوت مازاد در کشور / رشد 25درصدي بانکرينگ در سال گذ