سعی وزارت ارشاد در انداختن رهبرانقلاب در رودربایستی!