برگزاری نشست‌های علمی با موضوع «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»