ارتش سوریه در دو استان مرزی الحسکه و القلمون پیشروی کرده است