1600 پرونده در حوزه تملک اراضی در دست بررسی قرار دارد