امام جمعه ساوه: شهدا مظهر شجاعت، ایثار، مقاومت و از خود گذشتگی هستند