اختصاص 120 ميليارد تومان براي حمايت از شرکت هاي دانش بنيان