خلیلیان به ایسنا خبر داد: تکمیل 18 ماهه نقش‌جهان با اعتبار کلی 19 میلیارد تومان