مسجد جامع امام هادی (ع) و اثر باستانی باب الیمن هدف ...