کاندیدای خرید باشگاه پرسپولیس نیامده منصرف شد | به کار ما نمی خورد!