اسدی: بهتر بود دادکان کرامت انسان‌ها را حفظ می‌کرد