رونمایی خانم ابتکار از بیماریهای نوظهور که حاصل گرمایش زمین هستند